(मराठी) दळणवळणाच्या जलद सोयींसाठी केंद्र सरकार तत्पर